duminică, 3 aprilie 2011

Regulament intern

 

 

Grupul Şcolar Alexandru cel Bun

725300 Gura Humorului, jud. Suceava

Bd. Bucovina, nr. 41
telefax: 0230 235098, tel.: 0230 235099
 REGULAMENT INTERN


Dispoziţii generale


Unitatea şcolarizează elevi pe următoarele niveluri educaţionale:
·        Învăţământ primar
·        Învăţământ gimnazial
·        Învăţământ liceal-teoretic şi vocaţional
·        Învăţământ liceal tehnologic:
      -ruta directă de calificare(zi / seral/I.D.)
      -ruta progresivă de calificare(SAM+an de completare+ciclul superior)

Prin activităţile instructiv –educative se urmăreşte realizarea integrală a obiectivelor planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare, asigurarea instruirii practice a elevilor în concordanţă cu exigenţele profesării meseriilor în care se pregătesc elevii.
CAPITOLUL ITitlul I
OBIECTUL ŞI CÎMPUL DE APLICARE

I.1 Prezentul Regulament Intern se aplică în unitatea bugetară Grupul Şcolar „Alexandru cel Bun”, subordonată Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.
I.2 El completează dispoziţiile Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ale Legii Învăţământului, ale Statutului personalului didactic, dispoziţiile Ministerului Sănătăţii, în materie de sănătate şi igienă, ale Codului Muncii, în materie de protecţie, securitate şi disciplină a muncii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
I.3. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic de predare , didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii si parintii care vin în contact cu unitatea de învatamânt-GRUPUL ŞCOLAR,,ALEXANDRU CEL BUN”
 I.4. Acest regulament este adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor şi elevilor pe bază de semnătură şi înregistrat în două exemplare, la bibliotecă.
I.5.Direcţiunea unităţii are obligaţia de a veghea la aplicarea lui şi de a trimite un exemplar la Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.

Titlul II
IGIENA ŞI SECURITATEA

II. 1 Personalul trebuie să respecte reguli de igienă şi de securitate stabilite de lege sau regulamente, precum şi regulile stabilite de direcţiune.

 • Reguli de securitate
II.2 Elevii şi întreg personalul unităţii au obligaţia de a avea asupra lor, ataşat de haină, ecusonul care reprezintă însemnul distinctiv al liceului (Legea 35/ 2007). Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere şi se pedepseste progresiv, conform ROFUIP.
II. 3 Fiecare membru al personalului angajat trebuie să ia  la cunoştinţă regulile de securitate care sunt prelucrate sau afişate la locurile de muncă şi să le respecte.
II.4.  Nimeni nu poate refuza participarea la exerciţiile de prevenire şi de luptă contra incendiilor sau accidentelor de muncă.
II.5. Este interzis să se fumeze în locurile care prezintă pericol de incendiu şi care au fost stabilite de direcţiune (ateliere, săli de clasă, laboratoare, centrala termică sau în orice loc în prezenţa elevilor).
II.6.Utilizarea mijloacelor de protecţie contra accidentelor puse la dispoziţia personalului (ochelari, mănuşi, etc) este strict obligatorie.
II.7.Este interzisă manipularea mijloacelor de securitate (stingătoare, brancarde, etc) în afara utilizării normale.
II.8.Personalul trebuie să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţie şi securitate a muncii.
II. 9.Personalul are datoria de a semnala de regulă în scris, fără delegat, defecţiunile instalaţiilor, a aparatelor de orice natură. El este obligat (de asemenea) să semnaleze orice dispariţie a acestui material. Fiecare trebuie să informeze operative pe superiorul său ierarhic despre incidentele despre care el a luat la cunoştinţă cu ocazia serviciului prestat. Nici o modificare a instalaţiilor tehnice sau electrice nu se va putea realiza fără acordul prealabil şi scris al direcţiunii.
II.10. Salariaţii sunt obligaţi să semnaleze în scris la direcţiune cazurile de accidente produse la locurile de muncă, indiferent de gravitatea acestora.
II.11. Salariaţii sunt obligaţi să se perfecţioneze profesional, să se autorizeze în conformitate cu normativele în vigoare pentru prestarea activităţilor specificate în fişa postului.
II.12. Instructorii auto au obligaţia de a asigura întreţinerea maşinii, verificarea tehnică a acesteia, autorizarea în vederea desfăşurării instruirii auto în condiţii de maximă securitate. Este interzis cu desăvârşire atât consumarea de băuturi alcoolice, cât şi utilizarea maşinii în condiţii de nesiguranţă.

 • Reguli igienice
II.13. În aplicarea legislaţiei cu privire la medicina muncii şi a reglementărilor unităţii întregul personal trebuie să se supună vizitelor medicale obligatorii periodic sau de început sau unor examene medicale complete (sânge, plămâni, neuropsihic, coproparazitologic, coprobacteriologic, test HIV)
II.14. Personalul trebuie să respecte toate măsurile de profilaxie stabilite de direcţiune (vaccinări) atât el însuşi cât şi pentru familia sa.
II.15. Personalul trebuie să utilizeze echipamentul de protecţia muncii furnizat de unitate; portul acestuia este obligatoriu.
II. 16 Personalul trebuie să aibă ţinută vestimentară curată şi decentă.
II. 17 Este interzisă, pătrunderea şi staţionarea în unitate în stare de ebrietate. Este interzis ,de asemenea,a introduce sau consuma droguri, băuturi alcoolice. Recurgerea la alcooltest va fi efectuată în caz de muncă la maşini periculoase , în caz de conducere a unui vehicul în prezenţa unui delegat al personalului,sau oridecâţe ori se impune. Salariatul va putea beneficia dacă doreşte, de o contraexpertiză.
II. 18 Masa trebuie servită în locuri stabilite.
II. 19. Personalul dispune, pentru păstrarea îmbrăcămintei şi materialelor personale, de vestiare sau dulapuri cu încuietori sau lacăte.


Titlul III
OBLIGAŢII DISCIPLINARE

a). Dispoziţii generale
III. 1 Toţi salariaţii unităţii sunt obligaţi să se conformeze prescripţiilor de ordin general ale regulamentului cât şi tuturor instrucţiunilor şi dispoziţiilor date de director, de directorul adjunct şi de şefii de servicii din unitate. Nici un salariat nu poate să rămână la postul său de lucru peste orele de program fără dispo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ziţia legală în materie de drept.
            În timpul lucrului nici un lucrător nu poate părăsi unitatea sau locul de muncă fără autorizaţia dată prealabilă de director sau înlocuitorul său; excepţie pot face situaţiile de grav şi iminent.
III. 2 Personalul se angajează:
·         să nu facă nici o propagandă în favoarea nici unui partid în interiorul unităţii;
·         să nu deterioreze sau să distrugă afişele care poartă aprobarea direcţiunii;
·         să nu sustragă sau să înstrăineze documente şcolare (condici de prezenţă, cataloage, foi şi registre matricole sau acte de evidenţă şi acte de studii, etc);
·         să asigure păstrarea lor în deplină siguranţă;
·         să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă;
·         să îndeplinească îndatoririle de serviciu;
·         să respecte cu stricteţe programul zilnic de lucru şi orarul şcolii stabilit de conducerea şcolii;
·         să efectueze concediul de odihnă în intervalul planificat, orice modificare a perioadei pentru concediul de odihnă se realizează numai cu acordul scris al ambelor părţi;
·         să se prezinte la program în deplină capacitate de muncă consemnându-şi prezenţa prin semnătură în condica de prezenţă imediat ce a intrat în unitate;
·         să execute lucrări şi activităţi de calitate şi la termen;
·         să nu folosească telefonul mobil sau alte aparate de comunicare în timpul orelor de curs.

b) Intrarea şi ieşirea
III. 3 Intrarea şi ieşirea personalului se efectuează numai pe poarta principală a unităţii.
III. 4 Personalul nu are acces în interiorul unităţii decât pentru executarea contractului de muncă. El nu are nici un drept de a intra şi de a se menţine la locurile de muncă fără ştirea direcţiunii pentru un alt motiv, excepţie făcând exercitarea unui mandat sindical în conformitate cu legea.
III. 5 Personalul nu este autorizat să introducă sau să favorizeze introducerea în unitate a persoanelor străine, fără obligaţii de serviciu, cu excepţia reprezentanţilor sindicali, în conformitate cu legea.

c) Orarul de muncă
III. 6 Orarul de muncă este stabilit la fiecare loc de muncă de direcţiune. El trebuie respectat în mod obligatoriu, cu modificările ale, făcute în interesul serviciului. Orarele de lucru vor respecta dispoziţiile legale, reglementările interne şi convenţiile cu salariaţii.
III. 7 Toate întârzierile trebuie să fie justificate directorului sau înlocuitorului său.
 III.8 Serviciul pe şcoală se efectuează de către  învăţători sau profesori, în cele trei corpuri de clădire,pe două schimburi,conform graficului .

d) Continuitatea serviciului
III. 9 Personalul trebuie să-şi desfăşoare activitatea în serviciul unităţii. Este interzis a desfăşura activităţi în interes personal.
III. 10 Dispoziţiile articolul III. 8 nu se aplică în timpul exercitării mandatului conducerii sindicale în conformitate cu legea şi convenţia stabilită cu administraţia.
III. 11. Nimeni nu poate părăsi locul de muncă fără a se asigura că succesorul său poate desfăşura activitatea normal, neexpunându-se sau neexpunând pe alţii unor pericole.
III. 12 După consultarea salariaţilor, directorul poate stabili ca aceştia să efectueze o parte a muncii lor ocazional sau periodic, ziua sau noaptea, în interiorul sau în afara unităţii. Nimeni nu se poate sustrage acestei obligaţii.
III.13 Toate absenţele previzibile ale salariaţilor trebuie să facă obiectul autorizaţiei prealabile a directorului sau înlocuitorului acestuia (învoiri).
În cazul unei absenţe neprevizibile şi după caz de forţă majoră, absenţa trebuie să fie motivată şi notificată în scris la director sau înlocuitor în decurs de două zile de la producerea absenţei.
III. 14 Salariaţii care au calitatea de reprezentanţi ai sindicatelor pot absenta fără autorizaţie prealabilă (în limitele legii) dar trebuie înainte de absenţă să informeze directorul sau înlocuitorul.
III. 15 Absenţa cauzată de boală sau accident trebuie anunţată telefonic directorului, în termen de cel mult 24 ore de la producere, prin serviciul secretariat. În cazul prelungirii perioadei de absenţă conducerea va fi sesizată imediat în scris, indicându-se durata probabilă a întreruperii muncii. Justificarea absenţei se va face pe bază de certificat medical în termen de 24 ore din momentul revenirii în activitate.
III.16.În cazul serviciului pe schimburi (la pază, internat) nu se va părăsi locul de muncă până nu se prezintă la program cel din schimbul următor, semnalându-se abaterile, şefului ierarhic superior pentru a lua măsurile ce se cuvin (predarea se face efectiv pe teren).e) Comportamentul faţă de elevi şi familiile lor
III. 17 Personalul este atenţionat să respecte şi să fie corect cu elevii şi familiile lor.
Întreg personalul va folosi o ţinută vestimentară, un comportament şi un limbaj corespunzător statutului de educator. De asemenea trebuie să execute corect şi integral serviciul de coordonare pe şcoală.
III. 18 Personalul trebuie să facă eforturi să asigure un maxim de efort fizic şi moral faţă de elevii pe care îi are în grijă, e asemenea, să nu lase pe elevi nesupravegheaţi, expuşi unor posibile accidente.
Trebuie să asigure în permanenţă securitatea lor, supravegherea, sănătatea, alimentaţia, urmărind dispoziţiile cuprinse în programul pedagogic şi educativ.
Trebuie evitate în timpul serviciului, în prezenţa elevilor şi a părinţilor acestora toate cuvintele de natură să tulbure calmul indispensabil în locurile de muncă.
III. 19 Familiile vor fi ascultate, învăţate şi informate într-o manieră caracterizată de calm în toate circumstanţele:
Cadrele didactice ale unităţii:
 • nu vor accepta folosirea folosirea aparaturii a cărei manipulare le-ar putea periclita viaţa;
 • trebuie să-şi asume răspunderea pentru elevii interni, învoiţi în oraş;
 • nu au dreptul să învoiească elevii de la ore cu excepţia cazurilor de boală sau alte situaţii grave care impun acest lucru, dar cu informarea direcţiunii şi a profesorului diriginte;
 • vor  interzice fumatul în clădirile şcolii, curtea acesteia şi zonele aferente, clădirea atelierelor, cantină sau cămin şi accesul în zonele periculoase marcate;
 • vor interzice elevilor utilizarea în timpul orelor a telefoanelor mobile;
 • vor informa elevii asupra obligaţiilor de a participa la toate orele de curs (elevii de alte culte nu părăsesc sala de clasă la religie, rămân în clasă şi vor fi notaţi de profesorul de la biserica de care aparţin; elevii scutiţi medical la educaţie fizică sunt obligaţi să fie prezenţi la ore);
 • urmăresc zilnic ţinuta vestimentară a elevilor;
 • urmăresc zilnic  respectarea normelor de igienă de către elevi .
În calitate de diriginţi şi pedagogi  asigură verificarea condiţiilor igienico – sanitare pentru elevii interni.
III. 20. În cazul în care jurnalişti, fotografi, agenţi de afaceri, etc. pătrund fără autorizaţie scrisă, cu intenţia de a-şi exersa activitatea, directorul sau înlocuitorul său trebuie să fie imediat informat pentru a da dispoziţiile necesare.
III. 21. Personalul nu trebuie să accepte foloase materiale de la elevi.
III. 22. Se interzice:
 • utilizarea în scopuri personale a materialului aparţinând unităţii;
 • folosirea elevilor sau a salariaţilor în scopuri personale.
Acest lucru nu se va putea face decât în mod excepţional, într-o manieră de echitate, cu autorizaţia directorului.
Utilizarea unui registru de introducere şi de scoatere a materialelor este obligatorie; el va putea fi pus la dispoziţia celor cu competenţă de control, oricând.

f) Obligaţia de discreţie şi de secret
III. 23 Personalul de toate categoriile, trebuie să păstreze secretul profesional, conform cu reglementările Codului Penal.
III. 24. Indiferent de regulile de secret profesional, personalul este obligat să păstreze discreţie asupra faptelor despre care a luat la cunoştinţă în timpul serviciului.
Singur directorul sau înlocuitorul său, poate ridica această obligaţie în raport cu alte persoane care solicită informaţii în legătură cu unii elevi, caracterizări, recomandări, etc
            În toate cazurile, informaţii curente cu privire la un elev pot fi furnizate personalului didactic sau didactic auxiliar.
III. 25. Indicaţii de ordin medical nu pot fi date decât de medici.

g) Folosirea locurilor şi a materialelor
III. 26 Salariaţii sunt obligaţi să vegheze la păstrarea locurilor şi a bunurilor pe care le folosesc cu prilejul muncii. De asemenea:
 • să folosească maşinile, instalaţiile şi utilajele încredinţate, la parametrii de funcţionare prevăzuţi în documentaţia tehnică şi în condiţii de deplină siguranţă:
 • să înştiinţeze imediat şeful ierarhic superior despre existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri în aprovizionarea locului de muncă, în întreţinerea maşinilor, utilajelor şi să propună măsuri pentru prevenirea unor asemenea situaţii.
Degradările rezultate ca urmare a nerespectării obligaţiilor de serviciu sunt considerate greşeli profesionale şi sancţionate ca atare.
III. 27 Tot personalul este obligat să conserve în bună stare, locurile şi materialele care îi sunt încredinţate în vederea desfăşurării muncii. Munca în interes personal constituie gravă abatere disciplinară.
Trebuie  semnalate imediat la direcţiune toate anomaliile şi toate incidentele funcţionale.
            Nerespectarea acestei obligaţii ca şi deteriorarea voluntară sau neintenţionată a materialelor sunt considerate greşeli profesionale sancţionabile.
III. 28 Nu trebuie lăsate neasigurate bunurile şcolii şi ale elevilor. Acţiunea de căutare a obiectelor furate, care este asimilată de juris-prudenţă unei percheziţii, nu se poate efectua decât în condiţiile prevăzute de lege, de Codul de procedură penală, ceea ce înseamnă efectuarea acesteia numai de un ofiţer al Poliţiei judiciare.
În caz de refuz, funcţionarul trebuie să alerteze Poliţia judiciară competentă.
Pentru a preveni contestaţiile ulterioare, cu consimţământul lor, alte persoane pot asista la operaţia de verificare. Verificările trebuie să se efectueze în condiţiile păstrării intimităţii salariatului.
III. 29 Folosirea telefonului în interes personal este interzisă în afara cazurilor deosebite şi urgente. De asemenea, nici apelul din exterior, fără legătură cu munca nu este permis, cu excepţia cazurilor grave şi urgente.
III. 30 Personalul nu poate expedia corespondenţă şi colete personale pe adresa unităţii, cu excepţia reprezentanţilor organizaţiei sindicale (după lege).
            Se interzice expedierea corespondenţei personale cu cheltuiala unităţii.
III. 31 Respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI este obligatorie la toate punctele de lucru.

h) Folosirea vehiculului unităţii
III. 32 Folosirea vehiculului unităţii se poate face numai cu autorizaţia directorului sau a înlocuitorului (în afară de cazurile de forţă majoră); şoferii neautorizaţi nu pot utiliza autovehiculul.
            Nici o persoană străină, din afara unităţii nu poate folosi fără autorizarea dată de director, maşina unităţii.
III. 33 Întreţinerea autovehiculului se face de către şofer. Acesta poate refuza utilizarea autovehiculului, dacă constată lipsa condiţiilor minimale de securitate şi, în acest caz trebuie să prevină directorul.
III. 34 Şoferul trebuie să se conformeze prescripţiilor, regulilor de circulaţie şi regulilor de securitate relativ la persoanele transportate.
III. 35 Şoferul trebuie să semnaleze verbal, la întoarcerea lui, toate accidentele, acroşările şi funcţionarea anormală a autovehiculului, sau la cererea directorului să facă un raport scris. De asemenea trebuie să semnaleze toate constatările infracţionale, prin proces verbal.
            Direcţiunea trebuie prevenită imediat în caz de accident, având ca urmare un prejudiciu corporal sau în caz de accident grav care a făcut inutilizabil autovehiculul.
            În toate cazurile de accident, conducătorul trebuie să încheie o înţelegere şi să ia, dacă e posibil, martori.
III. 36 Conducătorul trebuie să ţină tot timpul actele administrative ale autovehiculului. El nu trebuie să-şi lase autovehiculul cu ferestrele deschise şi portierele neîncuiate.
            Carnetul de bord, pentru utilizarea vehiculului, este obligatoriu.

i. Folosirea autovehiculelor personale
III. 36 Autovehiculele personale pot staţiona în unitate, în parcarea prevăzută în acest scop de direcţiune. Ele trebuie în mod obligatoriu încuiate cu cheie.
            Deplasarea autovehiculului în interiorul unităţii trebuie făcută cu maximum de precauţie şi cu viteză redusă.
            Este interzisă parcarea maşinilor sau staţionarea acestora în faţa magaziilor,  centralei termice, cantinei, atelierului, clădirilor instituţiei sau a locurilor cu pericol de foc.
            Regulile utilizării autovehiculelor personale cu ocazia muncii, sunt prin urmare identice cu regulile utilizării vehiculelor unităţii.

Titlul IV
SANCŢIUNI

Proceduri disciplinare
IV. 1 Toate abaterile care vin în contradicţie cu obligaţiile disciplinare, cu regulile de igienă şi sănătate sau cu contractul de muncă vor putea face obiectul uneia sau alteia din sancţiunile de mai jos:
 1. avertismentul scris;
 2. suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
 3. retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
 4. reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10 %;
 5. reducerea salariului de bază şi după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1 – 3 luni cu 5 – 10 %;
 6. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
 7. trei absenţe nemotivate atrag după sine desfacerea contractului de muncă.Titlul V

INTRAREA ÎN VIGOARE A
REGULAMENTULUI INTERN


Din Regulamentul Intern fac parte integrantă:
-          anexa 1
-          anexa 2
-          anexa 3
-          anexa 4
-          anexa 5
-          anexa 6
-          anexa 7
-          anexa 8
-          anexa 9
-          anexa10
Prezentul regulament a fost întocmit de directorul şcolii, prof. URSACIUC MIHAELA,,dezbătut şi avizat de Consiliul Profesoral largit şi aprobat de Consiliului de Administraţie.
A fost adus la cunoştinţa fiecărui salariat.
A fost înregistrat la bibliotecă.       
Se aplică de la data de 20.10.2007.

  Dispoziţii finale
·         Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul de Administraţie.
·         Toate dispoziţiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului
Regulament se anulează.
·         Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru tot personalul
didactic sau nedidactic al şcolii şi pentru elevi.
·         Modificările prezentului Regulament se fac cu avizarea Consiliului Profesoral şi aprobarea Consiliului de Administraţie şi intră în vigoare în termen de o săptămână de la aprobare, interval în care este adus la cunoştinţa celor interesaţi.
                                                                    Director,                                                                                           prof. Ursaciuc MihaelaANEXA 1.


PERSONAL DIDACTIC
PROFESORII
Îndeplineşte obligaţiile care îi revin din lege, statut, R.O.F.U.Î.P şi Regulament Intern  instrucţiuni ale organelor superioare cărora unitatea  le este subordonată.
 • se pregăteşte pentru lecţii din punct de vedere ştiinţific, pedagogic şi metodic;
 • îşi pregăteşte pentru lecţii materialul didactic corespunzător şi planurile sau schiţele de lecţii;
 • întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi o defalcă pe semestre;
 • consemnează zilnic în condică temele planificate înainte de a intra la oră;
 • la fiecare clasă consemnează absenţele şi notează elevii conform dispoziţiilor legale;
 • la sfârşitul semestrului încheie mediile iar la sfârşitul anului verifică corectitudinea mediilor semestriale şi anuale;
 • participă cu punctualitate la ore şi la celelalte activităţi ce se desfăşoară;
           în cazuri deosebite (concediu medical, evenimente în familie, etc.) anunţă                  conducerea şcolii ,prin serviciul SECRETARIAT,în timp util pentru a putea lua măsuri de        suplinire.
Şeful comisiei metodice din care face parte cadrul didactic în cauză asigură orarul pentru suplinirea acestuia, în cazuri excepţionale această sarcină revine conducerii şcolii.
 • verifică temele date elevilor;
 • contribuie la actul de invocare didactică;
 • organizează consultaţii şi controlează modul de desfăşurare a meditaţiilor;
 • pregăteşte elevii corigenţi ,iar când este numit desfăşoară activităţi în comisii de examen;
 • sprijină activităţile extracurriculare ce se desfăşoară în şcoală;
 • participă la acţiunile de perfecţionate planificate;
 • răspunde pe timpul orelor de integritatea fizică a elevilor clasei la care îşi desfăşoară lecţia, de rezolvarea promptă a situaţiilor neprevăzute;
 • constituie model de ţinută etică pentru elevi şi pentru tot personalul şcolii, model de punctualitate şi de politeţe în toate raporturile şi circumstanţele;
 • colaborează cu diriginţii claselor la care se desfăşoară activităţi punându-i la dispoziţie informaţii în legătură cu elevii claselor respective;
 • la atitudine faţă de elevii care se abat de la disciplină în incinta şcolii;
 • respectă R.O.F.U.Î.P. aprobat de MEC 08.09.2005
Director,
                      Prof. . Ursaciuc Mihaela
ANEXA 2

PERSONAL DIDACTIC
MAISTRUL INSTRUCTOR

A. Este subordonat directorului adjunct
B. Are în subordine clasele de elevi încredinţate
C. Colaborează cu diriginţii, profesorii, pedagogii, administratorul şi tehnicianul de protecţie

Îi revin următoarele sarcini:
 • realizează instruirea practică a elevilor în conformitate cu programele şcolare, SPP, efectuând pe parcursul anilor şcolari întreaga gamă de operaţii specifice meseriei;
 • justifică, prin produsele finite, materialele utilizate în procesul de instruire practică a elevilor, realizând un plan valoric, lunar, semestrial şi anual în conformitate cu decizia directorului luată în urma discuţiilor individuale şi cu consiliul de administraţie;
 • maistrul instructor răspunde de la începutul şi până la sfârşitul programului de instruire practică de problemele de protecţia muncii şi de PSI;
 • pentru toate cazurile deosebite ia măsuri pentru ocrotirea sănătăţii elevilor;
 • nu părăseşte atelierul lăsând elevii încredinţaţi nesupravegheaţi, se străduieşte să folosească la maximum timpul de lucru pentru asigurarea unei instruiri practice normale a elevilor;
 • ţine o permanentă legătură cu dirigintele clasei oferind acestuia informaţii în legătură cu prezenţa şi interesul elevilor privind pregătirea în meserie;
 • notează activitatea elevilor şi rezultatele acestora; încheie mediile semestriale şi anuale;
 • ţine o permanentă legătură cu inginerii în vederea corelării teoriei cu practica;
 • întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi o defalcă pe semestre;
 • toate activităţile încep cu prelucrarea normelor specifice de protecţia muncii şi se sfârşesc prin curăţenie generală la locul de muncă;
 • coordonează activitatea practică a elevilor la diferite societăţi, răspunde de protecţia muncii la elevi, de pregătirea în meserie a elevilor, de încheierea convenţiilor de practică între şcoală şi societatea respectivă.
 • respectă ROFUÎ P aprobat de MEC
Director,
                       Prof. . Ursaciuc Mihaela

ANEXA 3

DIRIGINTELE


A. Dirigintele îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor reieşite din Regulamentul Intern, din Programul activităţii extracurriculare, din Legea Învăţământului şi Statutul personalului didactic.
B. Pe baza acestora, dirigintele alcătuieşte planificarea semestrială a orelor de dirigenţie.
C. Organizează şi conduce activitatea clasei ţinând seama de problemele educative pe care le ridică viaţa şi activitatea colectivului de elevi şi de sarcinile educative ale şcolii. Dirigintele clasei îndeplineşte următoarele sarcini:
 • completează catalogul clasei cu datele cerute (în urma verificării dosarele elevilor, a certificatelor de naştere), veghează asupra completării corecte a datelor;
 • dirigintele este obligat să ia legătura cu elevii clasei zilnic (în pauze sau la sfârşitul programului), să se informeze asupra problemelor ce le au şi să acţioneze imediat pentru soluţionarea lor;
 • informează secretariatul şcolii cu modificarea situaţiei şcolare a elevului şi consemnează pe baza actelor, în catalog şi în caietul dirigintelui, situaţia intervenită;
 • organizează clasa de elevi, repartizează sarcinile în colectiv şi asigură instruirea colectivului de elevi;
 • ţine legătura cu colectivul de profesori ai clasei, cu maiştri instructori ai clasei, cu pedagogii, cu cabinetul medical, cu supraveghetorii de noapte, în vederea coordonării eforturilor în munca de atingere a obiectivelor şcolii, pentru asigurarea sănătăţii şi echităţii în colectiv;
 • analizează periodic situaţia frecvenţei la învăţătură, ia măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor;
 • urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor şi întârzierilor şi ia măsurile necesare în conformitate cu Regulamentul şcolar;
 • dirigintele aduce la cunoştinţa elevilor drepturile şi îndatoririle şcolare, prevederile Regulamentului Intern pentru elevi şi urmăreşte respectarea acestora;consemnează într-un proces-verbal,cu semnătura elevilor ,prelucrarea acestora.
 • ia primire de la bibliotecar, manualele şcolare, le dă în primire pe bază de semnătură elevilor. Verifică periodic păstrarea acestora. La sfârşitul anului şcolar le dă în primire bibliotecarului; manualele deteriorate sau pierdute se impută;
 • diriginţii dau în primire bunurile din clasă pe bază de semnătură, colectivului de elevi;
 • dirigintele răspunde de bunurile aflate în sala de clasă, de starea ei igienico –sanitară. Ia măsuri zilnic de igienizare şi recuperare a bunurilor dispărute sau recuperarea celor deteriorate;
 • asistă la primirea de către elevi a unor drepturi legale;
 • controlează ţinuta elevilor. Ţine legătura cu părinţii elevilor, îi informează asupra rezultatelor obţinute, îi îndrumă şi le comunică orarul său;
 • întocmeşte şi ţine la zi caietul dirigintelui cu fişele de observaţii completate la zi;
 • la sfârşitul anului şcolar verifică mediile din catalog şi-l predă la secretariat;
 • prezintă la secretariat alte situaţii solicitate de conducere în legătură cu clasa de elevi;
 • întocmeşte situaţiile statistice solicitate la sfârşit de trimestru şi an şcolar;
 • instruieşte colectivul de elevi ai clasei pe teme de igienă, protecţia muncii şi PSI în şcoală şi în afara ei, se preocupă de educaţia rutieră a elevilor;
 • participă la pregătirea serbării şcolare;
 • respectă ROFUÎP aprobat de MEC .


Director,
                      Prof. . Ursaciuc Mihaela

ANEXA 4
PROFESORUL(ÎNVĂŢĂTORUL) DE SERVICIU

 • Este subordonat directorului sau înlocuitorului acestuia.
 • Colaborează cu profesorii, pedagogii, secretarul şef, maistrul de serviciu, medicul şcolii, administratorul şi contabilul şef.
 • Trebuie să se prezinte la program cu 30 minute înaintea începerii serviciului pe şcoală.
 • Instruieşte elevii de serviciu şi colaborează cu aceştia în rezolvarea problemelor disciplinare, ivite în timpul serviciului.
 • La preluarea serviciului verifică existenţa cataloagelor, starea de curăţenie a claselor şi anunţă administratorul şcolii în cazul unor nereguli.
 • Intervine în rezolvarea unor probleme conflictuale dintre elevul de serviciu şi persoanele străine recalcitrante. În situaţii extreme se va adresa Poliţiei sau Jandarmeriei.
 • Răspunde de bunul mers al activităţii din corpurile de clădire ale şcolii, de respectarea programului, de evenimente negative;
 • Semnalează Direcţiunii absenţele de la ore ale profesorilor şi asigură, atunci când este posibil, suplinirea acestora. Menţionează acest lucru în Registru de procese-verbale.
 • Răspunde de mobilizarea personalului didactic la activităţile zilei şi aduce la cunoştinţa profesorilor comunicările directorului;
 • Urmăreşte ordinea şi curăţenia în incinta şcolilor la sosirea şi plecarea de la program;
 • Semnalează conducerii şcolii eventualele nereguli privind protecţia muncii şi paza contra incendiilor, de pe raza corpurilor de clădire ale şcolii;
 • Ia măsuri urgente pentru înlăturarea urmărilor unor accidente;
 • În timpul pauzelor, menţine un climat de ordine şi disciplină.
 • Atenţionează profesorii când pauza a luat sfârşit;
 • urmăreşte semnarea condicii de prezenţă de către aceştia;
 • În cazul unor furturi sau deteriorări de bunuri, anchetează imediat şi prin raport propune imputarea;
 • Asigură şi răspunde de securitatea cataloagelor. La sfârşitul ultimei ore de curs a schimbului I/ II, profesorul de serviciu va verifica existenţa cataloagelor în prezenţa unei secretare/ femeie de serviciu(corp B), va încuia dulapul, va preda cheia secretarei/ femeiei de serviciu(corp B) şi va consemna în procesul verbal despre acest lucru..
 • În timpul serviciului nu părăseşte unitatea decât cu aprobarea directorului de serviciu, care numeşte un înlocuitor;
 • Întocmeşte referate, pentru abaterile semnalate şi le depune la Secretariatul şcolii.
 • În cazul imposibilităţii efectuării serviciului pe şcoală din motive obiective, profesorul respectiv va anunţa din timp Direcţiunea.
 • Anunţă conducerea şcolii şi concomitent organele de ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi, incendii, ameninţări prin telefon, etc.)

Director,
                       Prof. . Ursaciuc MihaelaANEXA 5
SERVICIUL ELEVILOR

 Serviciul pe clasă

Diriginţii vor stabili grupe de câte 2 elevi care în ordine alfabetică vor efectua zilnic
serviciul pe clasă.
Elevii de serviciu au următoarele atribuţii:
 • se prezintă la cursuri cu 10 minute înainte de începerea acestora şi părăsesc ultimii sala de clasă ;
 • asigură creta şi ştergerea tablei ;
 • asigură păstrarea curăţeniei în clase în timpul programului atenţionând elevii care produc dezordine ;
 • golesc coşul la sfârşitul programului şi de câte ori este cazul ;
 • verifică prezenţa la ore a colegilor de clasă şi comunică profesorilor numele elevilor absenţi ;
 • în timpul activităţii care se desfăşoară în cabinete, laboratoare, etc., elevii de
serviciu rămân în clasă şi supraveghează bunurile colegilor, sau încuie clasa ;
 • Bunurile de valoare nu se lasă în sala de clasă.

Serviciul pe şcoală al elevilor

 • Corp A : va fi asigurat de 1 elev, pentru fiecare schimb ;
 • Corp B : 1 elev;
 • Atelier : 1 elev pentru fiecare schimb,
conform unei planificări semestriale a claselor stabilite de comisia de organizare a serviciului pe şcoală şi avizată de conducerea şcolii.
Sarcinile elevului de serviciu pe şcoală:
 • Sună pentru intrarea/ ieşirea elevilor de la orele de curs ;
 • legitimează persoanele străine şi consemnează datele acestora în registrul de evidenţă ;
 • exercită sarcini trasate de profesorul de serviciu, direcţiune, secretariat ;
 • în cazul unor incidente cu persoane străine, anunţă profesorul de serviciu, secretariatul şi personalul de pază.Director,
                      Prof. . Ursaciuc Mihaela

ANEXA 6


MAISTRUL DE SERVICIU
Şef ierarhic direct: directorul adjunct
Are în subordine întregul efectiv de elevi de la ateliere
Colaborează cu diriginţii claselor şi cu profesorii de serviciu, maiştri din ateliere.

 • răspunde de încadrarea întregului personal de la ateliere în programul zilnic;
 • urmăreşte prezenta personalului de instruire, cât şi a tuturor elevilor la atelierele şcolii;
 • ia măsuri de suplinire a celor absenţi de la activitate informând directorul sau directorul adjunct;
 • organizează şi instruieşte elevii de serviciu pe ateliere;
 • urmăreşte şi ia măsuri asupra ordinii şi a curăţeniei în ateliere;
 • semnalează directorului adjunct sau directorului, eventualele nereguli privind protecţia muncii, paza contra incendiilor, iar în caz de accidente de producţie, ia primele măsuri de limitare a efectelor, eliminare a cauzelor şi salvare a celor accidentaţi;
 • la terminarea programului răspunde de întreruperea tensiunii electrice, de verificarea robinetelor de apă, de starea de curăţenie a atelierelor, precum şi de asigurarea bunurilor din dotarea atelierelor;
 • respectă sosirea şi plecarea de la programul zilnic stabilite prin orarul şcolii;
 • informează operativ conducerea asupra tuturor evenimentelor negative;
 • la plecarea de la program prezintă portarului cheia de la ateliere şi împreună cu aceasta verifică securitatea geamurilor şi uşilor;
 • în timpul serviciului nu părăseşte incinta unităţii decât cu aprobarea şefului ierarhic care va numi un înlocuitor;
 • predă serviciul după caz, celuilalt maistru de serviciu, din schimbul următor.


Director,
Prof. . Ursaciuc MihaelaANEXA 7
DIVERSE

 1. Criteriile de constituire a claselor a IX-a, in cadrul aceluiaşi profil/ specializare:
·         limbile moderne studiate ;
·         opţiunea elevului adresată în scris conducerii şcolii semnată şi de părinte/tutore ;
media claselor V-VIII la disciplina principală de specialitate din aria curriculară corespunzătoare profilului :
            -real :matematică
            -tehnic :matematică
            -servicii :matematică
            -uman:limba şi literatură română
 1. Motivarea absenţelor :
  • Motivarea absenţelor la cererea părinţilor, aprobată de director, pentru situaţii familiale deosebite  se face fără a depăşi 7 zile pe semestru (cererea se depune la prof.diriginte înainte de a efectua absenţele sau, în cazuri de forţă majoră, imediat după efectuarea absenţelor)
  • Elevii calificaţi la faza judeţeană şi naţională ale olimpiadelor şcolare în vederea pregătirii intensive pot fi scutiţi de frecvenţă cu acordul profesorilor clasei şi al direcţiunii în conformitate cu un program aprobat de direcţiune. Aceştia au însă obligaţia de a recupera individual materia pierdută.
      3. Este interzis elevilor :
·         utilizarea telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor. Nerespectarea acestei prevederi duce la confiscarea telefonului până la venirea părinţilor şi atrage ca sancţiune mustrarea în faţa clasei.
·         să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare
·         să aibă o vestimentaţie indecentă şi provocatoare (fuste scurte, decolteuri
adânci, machiaj strident, bermude, bluze scurte, frizuri nepotrivite, accesorii ostentative, tocuri foarte înalte,cercei în nas, în sprâncene). În caz contrar, elevilor respectivi nu li se va permite accesul în şcoală decât în cazul schimbării ţinutei şi numai însoţit de un părinte.
·         să manifeste agresivitate în limbaj în perimetrul şcolii (jigniri, înjurături, ,expresii
triviale, gesturi obscene, tonalităţi agresive, mimica inadecvată actului educational)
·         să manifeste agresivitate fizică(îmbrânceli, bătăi, lovituri şi orice altă formă) , faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.
·         se interzice elevilor favorizarea pătrunderii în şcoală a persoanelor străine de instituţie.
·         se interzice constituirea de grupuri şi de găşti precum şi manifestarea incitantă şi
violentă a acestora (jigniri, huliganisme, gesturi obscene, îmbrânceli, loviri, incitare la bătaie, bătăi, jocul cu arme albe, racolări de fete, , vendete) în perimetrul şcolar şi în jurul şcolii.
·         se interzice filmatul şi fotografierea în şcoală şi/ sau transmiterea eventualelor
materialelor în mass-media, fără acordul Direcţiunii. Nerespectarea acestei prevederi duce la confiscarea aparatului de filmat/ fotografiat până la venirea părinţilor şi atrage ca sancţiune mustrarea în faţa clasei.
Director,
                         Prof. . Ursaciuc MihaelaANEXA 8
Completează ROI Titlul IV Sancţiuni şi proceduri disciplinare cu
„Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava privind  stabilirea sancţiunilor pentru fapte care tulbură grav activitatea educativă, ordinea publică sau bunele moravuri, săvârşite în perimetrul, incinta sau căile de acces spre
unităţile de învăţământ”

Art. 1 Este interzisă săvârşirea în perimetrul, incinta sau pe căile de acces spre unităţile de învăţământ a următoarelor fapte:
 1. staţionarea nejustificată a persoanelor în perimetrul unităţilor de învăţământ sau pe aleile de acces către acestea, cu excepţia spaţiilor destinate în acest scop de conducerea şcolii:
 2. constituirea, în preajma unităţilor de învăţământ, de grupuri care incită la dezordine sau provoacă la nesupunere socială;
 3. săvârşirea de fapte, acte, gesturi obscene sau cu caracter lubric;
 4. proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare;
 5. tulburarea liniştii prin producerea de zgomote, prin strigăte sau cu orice fel de aparate;
 6. acostarea elevilor la ieşirea sau intrarea din şi în incinta unităţilor de învăţământ în orice scop, prin orice mijloace, sub orice pretext;
 7. deteriorarea, mutarea ori falsificarea semnelor specifice şcolii şi indicatoarelor;
 8. staţionarea nejustificată a oricărui tip de autovehicul în preajma intrărilor în unităţile de învăţământ şi pe aleile de acces spre acestea;
 9. aruncarea asupra elevilor, cadrelor didactice, constructor sau autoturismelor staţionate legal în preajma unităţilor de învăţământ cu substanţe inflamabile, iritant, lacrimogene, corosive sau care murdăresc;
 10. întreruperea curentului electric sau deteriorarea lămpilor de iluminat public;
 11. scrierea, desenarea pe pereţii clădirilor şi pe împrejmuirilor unităţilor de învăţământ;
 12. pătrunderea în incinta unităţii de învăţământ însoţit de animale dintre cele interzise de O.U. G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, cu excepţia acelora care au destinaţia de material didactic;
 13. consumarea de băuturi alcoolice în incinta unităţii de învăţământ;
 14. distribuirea de imprimate cu caracter obscen sau cu componenţă lubrică, de orice fel;
 15. deteriorarea, prin zgâriere, tăiere, rupere, distrugere a oricărui bun aparţinând unităţii de învăţământ;
 16. proferarea, în public, de ameninţări cu acte de violenţă împotriva elevilor,profesorilor, altor persoane sau asupra bunurilor unităţilor de învăţământ.
Art. 2 Faptele prevăzute la art. 1 constituie contravenţii, dacă nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni şi se sancţionează cu amendă după cum urmează:
 1. încălcarea prevederilor art. 1 lit. a se sancţionează cu amendă de la 250.000 lei la 500.000 lei;
 2. încălcarea prevederilor art. 1 lit. b se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 750.000 lei;
 3. încălcarea prevederilor art. 1 lit. c şi d se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei;
 4. încălcarea prevederilor art. 1 lit. e se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei;
 5. încălcarea prevederilor art. 1 lit. f, g şi h se sancţionează cu amendă de la 1500.000 lei la 3.000.000 lei;
 6. încălcarea prevederilor art. 1 lit. j, k, l şi m se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei;
 7. încălcarea prevederilor art. 1 lit. n se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 7.500.000 lei;
 8. încălcarea prevederilor art. 1 lit. i şi o se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;
 9. încălcarea prevederilor art. 1 lit. p se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;

Semnificaţia unor expresii folosite în Hotărârea privind stabilirea sancţiunilor pentru faptele care tulbură grav activitatea educativă, ordinea publică sau bunele moravuri, săvârşite în perimetrul, incinta sau pe căile de acces spre unităţile de învăţământ

Perimetrul = spaţiul din preajma şcolii delimitat pentru fiecare şcoală în parte prin hotărârea conduceri şcolii

Grupuri care incită la dezordine = în sensul Legii 61/1999 – atentatul împotriva ordinii şi liniştii publice, a siguranţei sociale date de normele de convieţuire socială, morale, religioase, de bunele moravuri şi apoi în ultimul rând de normele juridice.

Acostarea = abordarea elevilor sub orice pretexte la ieşirea sau intrarea din şi în incinta unităţilor de învăţământ în sensul vătămării lor în orice mod sau al asocierii în vederea săvârşirii de fapte antisociale.ANEXA 9

CRITERII PE BAZA CĂRORA SE ACORDĂ
 PREMIU LUNAR DE 2%

 1. Corectitudinea completării catalogului clasei:
  1. Elemente de identificare clasă (cifre arabe/ romane);
  2. Filieră/ profil/ specializarea/ calificarea profesională;
  3. Disciplinele/ module de învăţământ cu denumirea lor exactă;
  4. CDŞ;
  5. Profesori clasă;
  6. Elevi clasă;
  7. Nr. matricol, nr. de ordine al elevilor înscrişi;
  8. Numerotarea paginilor;
  9. Menţiuni privind: preavize de exmatriculare, exmatriculări, retrageri, mişcarea elevilor, încheierea situaţiei şcolare, formularea regulamentară a scutirilor la Ed. Fizică;
  10. Utilizarea adecvată a spaţiului destinat menţiunilor;
  11. Teze (programarea, trecerea în catalog cu cel puţin două săptămâni înainte de încheierea semestrului, înscrierea corectă);
  12. Scăderea notei la purtare conform Regulamentului;
  13. Notarea ritmică a elevilor şi respectarea numărului minim de note;
  14. Corectarea greşelilor conform Regulamentului;
  15. Înscrisuri neregulamentare;
  16. Absenţele elevilor (termen de motivare, folosirea spaţiului corespunzător);
  17. Situaţiile statistice;
  18. Baza de date privind elevii;
  19. Aspectul catalogului;
  20. Păstrarea scutirilor elevilor de către diriginţi/ învăţători;
 2. Întocmirea cu responsabilitate şi predarea în termen a documentelor solicitate de conducerea şcolii (planificări semestriale şi anuale, planuri şi rapoarte de activitate ale catedrelor/ comisiilor de lucru, programarea tezelor, alte documente);
 3. Organizarea şi participarea la activităţi extracurriculare cu caracter educativ (spectacole, excursii, drumeţii, expoziţii, concursuri, etc.);
 4. Respectarea programului zilnic de lucru (orarul şcolii, durata orei de curs)
 5. Îndeplinirea obligaţiilor ca profesor de serviciu;
 6. Participarea la activităţile organizate şi desfăşurate în/ de şcoală (profesor supraveghetor examene, comisii înscriere/ admitere, completare diplome, etc.);
 7. Prezenţa la şedinţe( Consiliu Profesoral, Comisia diriginţilor, etc.);
 8. Semnarea condicii de prezenţă.
REAMINITIM CĂ RESPECTAREA LEGII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, A STATUTULUI PERSONALULUI DIDACTIC, A REGULAMENTULUI ŞCOLAR , A REGULAMENTULUI INTERN ŞI A ALTOR ORDINE ŞI DISPOZIŢII EMISE DE M.Ed.C., I.S.J. SUCEAVA ŞI CONDUCEREA ŞCOLII ESTE OBLIGATORIE .

Preşedinte Consiliu de Administraţie
                                         Prof. . Ursaciuc Mihaela
Aprobat în Consiliul de Administraţie
din data de
ANEXA 10.

FUNCŢIONAREA ORGANISMELOR DE CONDUCERE ŞI A
DIFERITELOR COLECTIVE DE LUCRU DIN ŞCOALĂ

În şcoală se constituie următoarele organisme de conducere şi colective de lucru:
   A) CONSILIUL PROFESORAL, care funcţionează conform capitolului III,
secţiunea 3 , art.27-29 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar;
   B) CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, care funcţionează conform capitolului III,
secţiunea 4, art.30-34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.În anul şcolar2007-2008 are următoarea componenţă:
   • prof. Ursaciuc Mihaela-director,preşedintele Consiliului de administraţie;
   •  prof.  Pintilie Mariana-director adjunct
   •  ing. Mandici Niţă-director adjunct
   •  prof. Zup Mariana-coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
   • ec.Ciobanu Aspazia –contabil şef
   • prof. Negrea Georgeta –.  aria curriculară om şi societate,
   • prof. Bighei Doina – aria curriculară limbă şi comunicare
   • prof. Chichifoi Aurel- aria curriculară matematică şi ştiinţe
   • ing. Condur Liliana- aria curriculară Tehnologii
   • înv    Prelucă Ana    responsabil Comisie învăţători
   • ec. Chiribucă Gabriela – reprezentant al autorităţii publice locale
   • preot Roman Emil-reprezentant al instituţiilor şi organizaţiilor comunităţii locale
   • ec. Chiţescu Corina - preşedintele Consiliului Reprezentativ al părinţilor
   • eleva Cojoc Emilia-  clasa a 12-a A-reprezentant al Consiliului elevilor
   • ec. Misiuc Livia - reprezentant al agenţilor economici   ( SC „Casa de Bucovina” Club de munte SA)

BIROUL EXECUTIV este format din:
              prof. Ursaciuc Mihaela– director
              prof. Pintilie Mariana – director adjunct
   ing.   Mandici Niţă – director adjunct
   prof. Zup Mariana – coordonator pentru proiecte şi    programe educative şcolare şi extraşcolare
             ec.Ciobanu Aspazia – contabil şef


C) ARII CURRICULARE

I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE: responsabil Bighei Doina
Aria curriculară limbă şi comunicare cuprinde catedrele:
·         Limba si literatura română, limba latină
1.Bighei Doina- responsabil catedră
2.Pintilie Mariana
3.Andrieş Armanda
4.Gotcu Ortenzia
5.Checheriţă George
6.Mihorianu Adriana
7.Miron Popescu Ştefania Cecilia
8.Tănase Mihaela
9.Logigan Codruţa
10. Floristean Angela
11. Popovici Mihaela
Limba engleză
1.      Cîmpan Luminiţa - responsabil catedră
2.      Jucan Daniela
3.      Patricia Susan Kohfeldt
4.      Sabău-Lupaşc Oana -Diana
5.      Cenuşă Cristina
6.      Bilan Alina Sînziana
                     7.  Guillot Iuliana

Limba franceză
1.          Firisievici Livia - responsabil catedră
2.          Tiron Constantin 
3.          Diaconu Ana Maria
4.          Solonaru Elena Sextilia
5.          Roibu  Oana
6.          Carpiuc Greta

             Limba polonă
1.         Kornetka Magdalena

 
II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE : responsabil Dan Gheorghe
Aria curriculară matematică şi ştiinţe cuprinde catedrele:

Matematică
1.      Toma Ioan -responsabil catedră
2.      Lazăr Gheorghe
3.      Ursaciuc Mihaela
4.      Lucaci Aurica
5.      Lazăr Marcela Adica
6.      Moroşan Aneta
7.      Croitoru Maria
8.      Moroşan Angela
9.      Sofian Boca Floarea
10. Ignat Letiţia
Fizica
1.      Chichifoi Aurel - responsabil catedră
2.      Ucraineţ Stela
3.      Damian Ştefan
4.      Moldovan Loredana
5.      Tănase Sorin


Chimie
1.     Cioltan Niculina- responsabil catedră
2.     Zup Mariana
3.     Purcăreaţă Lucica
4.     Roman Cecilia
Biologie
1.      Dan Gheorghe - responsabil catedră
2.      Stelian Elena
3.      Necolau Laurica

III. OM ŞI SOCIETATE : responsabil Negrea Georgeta
Aria curriculară Om şi societate cuprinde catedrele:
Istorie
1.      Baboi Nelu - responsabil catedră
2.      Fortună Octavia
3.      Botuşan Mihaela
4.      Strugariu Mircea
5.      Checheriţă Elena
Geografie
1.      Negrea Georgeta- responsabil catedră
2.      Sîrbu Liviu
3.      Moroşan Mihaela
4.      Tompea Petruţa

Ştiinţe socio-umane şi religie
1.      Rusu Daniel - responsabil catedră
2.      Rusu Ana Maria
3.      Mironiuc Elena
4.      Cauc Florentin
5.      Mironiuc Petruţa
6.      Zofotă Ovidiu
7.      Roman Emil
8.      Titianu Ionuţ
9.      Scovronschi Maria
10. Artenie Luminiţa
11. Gheorghiu Napoleon
                       
              Educaţie muzicală şi plastică
1.Gorcea Margareta-responsabil catedră
2.Verenca Elena
3.Grigoraş Viorel        
4.Rusu Petronela
5.Ciocan Viorel

                        Educaţie fizică şi sport: 
1.     Isopescu Sorin - responsabil catedră
2.     Lazăr Mihai
3.     Stoica Adrian
     4.  Muşină George

VI. TEHNOLOGII : responsabil ing.Condur Liliana
Aria curriculară Tehnologii cuprinde catedrele:

Catedra tehnică

1.     Condur Liliana –responsabil  catedră
2.     Scutaru Lenuţa
3.     Macsim Angela
4.     Carpiuc Vasilica - responsabilă catedră
5.     Popa Vasile
6.     Vîzdoagă Ciprian
7.     Bordeianu Alexandru
8.     Florea Ilie
9.  Varvaroi Ambrozie
10. Vâzdoagă Gheorghe
11 .Lazăr Dumitru
12. Beleca Luminiţa
13. Rusu Vicu
13 Ungureanu Anişoara - responsabil catedră
14.Mandici Niţă
15. Cioltan Ioan
16.Apetri Iulian
17Pentiuc Vicenţiu


.
Catedra servicii
1.      Cauc Angelica-responsabil catedră
2.      Maftei Elvira
3.      Sahlean Sergiu
4.      Teodorescu Cezar
5.      Baciuc Maria Elisabeta
6.      Brăteanu Mihaela
7.      Ioniţă Maria
8.      Babici Laura
9.      Bezuhanici Florina
10. Bighei Elvis

Catedra informatică
1.      Hojbotă Rodica- responsabil catedră
2.      Cicu Dorina
3.      Aluculesei Emanuela
4.      Jucan Daniela Aurora
5.      Negară Cristina
VII ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR: responsabil înv.Prelucă Ana
Comisia metodică a învăţătorilor
1.      Prelucă Ana– responsabil
2.      Tătărău Viorica
3.      Orhean Sultana
4.      Moraru Loredana
5.      Atănăsoaie Elena
6.      Piersec Mihaela
VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE
            Comisia diriginţi şi activităţi extracurriculare

1.      Zup Mariana – responsabil comisie
2.      Floriştean Angela - secretară
3.      Solonaru Sextila – responsabil  înv. gimnazial
4.     Mihorianu Adriana– responsabil  înv. liceal (clasele9 -10)
5.      Purcăreaţă Lucica responsabil  înv. liceal (clasele 11 - 12)
6.  Carpiuc Vasio’lica– responsabil  SAM,an de completare
7. Toţi diriginţii claselor


D) CONSILIILE CLASELOR, care funcţionează în conformitate cu prevederile
secţiunii a 6-a din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
E) CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR/ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI

Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase
Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentanţii săi în organismele
de conducere ale şcolii.


F) CONSILIUL ELEVILOR

Format din câte un elev desemnat de fiecare clasă. Consiliul se constituie în prima lună a fiecărui an şcolar. Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unităţii de învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern.
Activitatea consiliului este sprijinită de doi profesori:

1.Zup Mariana-Consilier educativ
2.Rusu Ana MariaG)COMISII DE LUCRU
         I.COMISIA DE INTOCMIRE A  P.A.S.
·  Mandici Nita-coordonator
·  Pintilie Mariana
·  Brateanu Mihaela
·  Condur Liliana
·  Popescu Oltea
·  Leonte Giani

          II. COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII:
·  Pintilie Mariana-  coordonator
·  Brăteanu Mihaela responsabil
·  Tiron Constantin
·  Rusu Ana Maria
·  Rusu Daniel
·  -   lider sindicat
·  -  repr. Consiliul Reprezentativ al părinţilor
·  repr. Consiliul elevilor
·  Cauc Florentin-    repr. Consiliul Local
·  Krupacz Aniela-   reprez. Minoritate polonă

III.CONSILIUL PENTRU CURRICULUM :
·  prof. Ursaciuc Mihaela– director
·  prof. Pintilie Mariana – director adjunct
·  ing.   Mandici Niţă – director adjunct
·  prof. Zup Mariana – coordonator pentru proiecte şi    programe            educative şcolare şi extraşcolare
·  sefii catedrelor/comisiilor metodice

·  Comisia de elaborare a orarului:
1.      Toma Ioan-responsabil
2.      Zup Mariana
3.      Purcăreaţă Lucica
4.      Condur Liliana
5.      Scutaru Lenuţa
6.      Cauc Angela
7.      Leonte Giani                  
8.      Costineanu Viorel
9.      Aniţa Areta

·               Comisia pentru elaborarea ofertei educaţionale:
1.   Cîmpan Luminiţa-responsabil
2.   Mihorianu Adriana
Responsabilii de catedră

·          Comisia de organizare a serviciului pe şcoală
                         1.Cîmpan Luminiţa Brînduşa-responsabil
                         2.Rusu Daniel
                        3.Scutaru Lenuţa
·  Comisia pentru comandarea, distribuirea şi recuperarea  manualelor şcolare
                 1.Pintilie Mariana-responsabil
                2.Şefii de catedră şi diriginţii

IV.COMISIA DE MONITORIZAREA ABSOLVENŢILOR:
1. Sahlean Sergiu - responsabil
2.diriginţii claselor terminale
         
          V.COMISIA DE PREGĂTIRE A EXAMENELOR NAŢIONALE:
                                 1.Bighei Doina-responsabil
                                 2.Moroşan Aneta-teze unice
                                 3.Lazăr Marcela- bacalaureat
                                 4. Carpiuc Vasilica-  certificarea competenţelor profesionale
                                
  VI.COMISIA PENTRU MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN INTERNAT:
1.Zup Mariana - responsabil
2.diriginţii cu elevi interni

VII.COMISIA PENTRU VERIFICAREA RITMICITĂŢII NOTĂRII ŞI A    FRECVENŢEI ELEVILOR:
  1.Cauc Angelica-responsabil
      2.clasele 1 – 4 :        înv. Tătărău Viorica                       
3.   clasele 5 – 8 :        prof. Moroşan Aneta        
4.   clasele a 9 a  :      prof. Mihorianu Adriana
5.   clasele a 10 a :      prof. Cicu Dorina              
6.   clasele a 11 a ;      prof. Gotcu Ortenzia                    
7.   clasele a 12-13-a : prof. . Croitoru Maria         
8.   SAM+ AC:              prof. Cauc Florentin

           VIII.COMISIA DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR DIN CADRUL PROGRAMULUI DE PROTECŢIE SOCIALĂ „BANI DE LICEU”
1.      prof. Hojbotă Rodica Maria- preşedinte comisie :          
2.      Secretar : Aluculesei Emanuela
          Negară Cristina
3.     Membrii :      
                                    Clasa a 9-a
Mihorianu Adriana
Neculau Laurica
                Clasa a 10-a           
Dan Gheorghe
Morosan Angela
                Clasa a 11 -a
Negrea Georgeta
Ungureanu Anişoara
                Clasa a 12-a
Lazăr Gheorghe
Brăteanu Mihaela
                    Clasa  a IX-a ,X-a SAM , XI .A.C.
Cauc Florentin
Maftei Elvira
                    Clasa a XII ,XIII ruta progresivă
Sahlean Sergiu
Cauc Angelica
                     Diriginţii claselor 9-12 liceu  , IX ,X SAM ,XI A.C.  , XII ruta progresivă     
          
                  IX.COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL :
                                                Preşedinte:  Pintilie Mariana
                                                Secretar:      Popescu Oltea
                                                Membrii:       Ucraineţ Stela
                                          Chiţescu Corina
                                                  Ciobanu Aspazia


     X.COMISIA PENTRU FORMAREA CONTINUĂ ŞI PERFECŢIONARE
1.Dan Gheorghe – responsabil
2Lazăr Gheorghe
3.Brăteanu Mihaela


   XI.COMISIA PENTRU REALIZAREA PUBLICAŢIILOR ŞCOLII:

1.Miron Popescu Ştefania Cecilia-responsabil
           2.Sabău Lupaşc Oana
3.Ignat Letiţia
4.Morosan Angela
    XII.COMISIA PENTRU PROGRAME COMUNITARE ŞI EUROPENE
1.Mandici Niţă-- responsabil
2.Chichifoi Aurel
3.Condur Liliana
4.Cenuşă Cristina
5.Leonte Giani


   XIII.COMISIA CULTURAL -ARTISTICĂ:
1. Toma Ioan - responsabil
2 .Gorcea Margareta
3. Croitoru Maria
4. Tănase Mihaela

               XIV.COMISIA PENTRU PERFORMANŢĂ:
1. Lucaci Aurica–responsabil
2. Moraru Loredana
3. Brăteanu Mhaela

              XV.COMISIA PENTRU PREVENIREA ACTELOR ANTISOCIALE ŞI A         ABANDONULUI ŞCOLAR:
1.Stelian Elena - responsabil
2.Orhean Soltana
3.Baboi Nelu
4.Moldovan Loredana
5.Mironiuc Elena

XVI.COMISIA DE CERCETARE A FAPTELOR CARE CONSTITUIE ABATERI DISCIPLINARE:
1.Cauc Florentin-responsabil
2.Roman Emil
3.Lider sindicat
4.Sabot Gheorghe
5.Ciobanu Aspazia
6.Breabăn Gheorghe

XVII. COMISIA DE PROTECŢIA MUNCII, P.S.I. ŞI INTERVENŢII ÎN CAZ DE NECESITATE;

1. Condur Liliana-responsabil
2. Breabăn Gheorghe    
3. Varvaroi Ambrozie
4. Isopescu Sorin
5.  Ciobanu Aspazia           
                          
XVIII.COMISIA PENTRU MINORITĂŢI:

1.Botuşan Mihaela-responsabil
2.Kornetka Magdalena
3.Solonaru Sextila Elena
XIX.COMISIA PENTRU RECEPŢIE, INVENTARIERE ŞI CASARE
Director adjunct                  - ing. Mandici Nita – presedinte
                                                 -prof. Logigan Codruta- membru
                                                -maistru Pentiuc Vicentiu – membru
                                                 -prof.Maftei Elvira– membru
                                                 -prof.Floristean Angela– membru
                                                 -prof.Cimpan Luminita - membru
                                                 -prof. Baciuc Elisabeta - membru
                                                 - prof.Negrea Georgeta - membru
                                                 - prof. Neculau Laurica– membru
                                                 - prof.Mihorianu Adriana – membru
                                                 - prof.Varvaroi Ambrozie - membru
 - prof. Vazdoaga Ciprian– membru
 - prof.Bighei Doina – membru
XX.COMISIA PENTRU RELAŢIILE EXTERNE ALE ŞCOLII :

1.Ursaciuc Mihaela
2.Tiron Constantin
3.Bilan Alina
4.Jucan Daniela

XXI.COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII SCOLII:
1.Pintilie Mariana
2.Rusu Ana Maria
3.Rusu Daniel
4.Checherita George
5.Brateanu Mihaela

Fiecare catedră/comisie metodică cât şi fiecare comisie din prezenta anexa îşi
stabileşte programul şi atribuţiile membrilor săi prin planul de muncă propriu.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu