duminică, 3 aprilie 2011

EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE


EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE
ÎN PARTENERIAT M.E.C.T.S. ŞI SUB EGIDA ACADEMIEI ROMÂNE
© Copyright Fundaţia de Evaluare în Educaţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139
An şcolar 2010-2011
EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE LA ENGLEZĂ
- STRUCTURA SUBIECTELOR -
Invatamantul liceal. STRUCTURA SUBIECTELOR CLASELOR IX – XII
Testul are un maxim de 100 puncte, fara a se acorda 10 puncte din oficiu.
Testul cuprinde 4 părţi, având punctaje diferite, după cum urmează:
1. Writing 25 points
150-word paragraphs (narrative/descriptive/argumentative1[1]) from a written/visual stimulus.
2. Reading comprehension 15 points
Multiple-choice answers:
synonyms/antonyms
paraphrase
recognizing content
author attitude
sentence completion
3. Use of English 55 points
Open Cloze
Rephrase
Word Formation
Error Correction
Idioms & Phrases/ Register transformation2[2]
4. Creative Writing 5 points
Short interpretation/completion/etc of riddle, limerick etc.
1[1] based on the syllabus for each level
1[2] grades 11 and 12

 
EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE
ÎN PARTENERIAT M.E.C.T.S. ŞI SUB EGIDA ACADEMIEI ROMÂNE
© Copyright Fundaţia de Evaluare în Educaţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139
CLASA a IX-a [7th year of study]
I. Receptarea mesajelor scrise (Text scurt: 100-150 cuvinte)
Elevul poate:
1. să înţeleagă sensul global al unui text autentic scurt (articol de ziar, recenzie de carte / film, scrisoare informală);
2. să înţeleagă în detaliu un text autentic scurt (articol de ziar, recenzie de carte / film, scrisoare formală/ informală);
3. să deducă din context sensul unor unităţi lexicale;
4. să refacă sensul global al unui text prin inserarea de propoziţii;
5. să găsească sinonime, antonime în context;
6. să utilizeze corect perifraza în context.
II. Producerea mesajelor scrise (Text mediu: 200-250 cuvinte)
Elevul poate:
1. să utilizeze corect structurile gramaticale şi lexicul aferent temelor din Programa MEC pt clasa a 9-a,
Limba 1;
2. să redacteze o naraţiune scurtă;
3. să prezinte simplu experienţe reale;
să redacteze scurte texte originale (final / început de povestire, etc.)
CONŢINUTURI
TEME
- Domeniul personal
􀂃 Relaţii interumane / interpersonale
􀂃 Viaţa personala (alimentaţie, sănătate, activităţi de timp liber)
􀂃 Universul adolescenţei (cultura, sport)
- Domeniul public
􀂃 Aspecte din viaţa contemporană (sociale, tehnice, ecologice)
􀂃 Mass-media
- Domeniul ocupational
􀂃 Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional
􀂃 Activităţi din viaţa cotidiană
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII:
Substantivul
Idiomuri corelate cu temele recomandate
Verbul
modalităţi de exprimare a prezentului, trecutului şi viitorului (+ timpurile verbale aferente);
modalitatea: verbe modale (sistematizare)
mijloace de exprimare a modalităţii.
Fraza condiţională
fraza condiţională de tip 0, 1, 2, 3;
EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE
ÎN PARTENERIAT M.E.C.T.S. ŞI SUB EGIDA ACADEMIEI ROMÂNE
© Copyright Fundaţia de Evaluare în Educaţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139
STRUCTURA TESTULUI
I. (CLOZE -) Fill the gaps in the text below with ONE suitable word.
II. (WORD-FORMATION ) Read the text below and use the word given in capitals on the right to form
words that fit in the gaps. The words in capitals are given in the order you need to use them.
III.(CLOZE)Put the verbs in brackets in the right tense.
IV. (REPHRASING) Complete the second sentence in each of the pairs below so that the meaning stays
the same and so that you include the word given. Do not change the word given.
V. (ERROR CORECTION)
The following text contains a number of ….mistakes. Identify and correct them.
VI. (PARAGRAPH-WRITING) Write a 200-250-word paragraph in which you NARRATE an interesting
event.
CLASA a X-a [8th year of study]
I. Receptarea mesajelor scrise (Text scurt: 100-150 cuvinte)
Elevul poate:
1. să înţeleagă sensul global al unui text autentic scurt (articol de ziar, recenzie de carte / film,
scrisoare informală);
2. să înţeleagă în detaliu un text autentic scurt (articol de ziar, recenzie de carte / film, scrisoare
formală / informală);
3. să deducă din context sensul unor unităţi lexicale;
4. să refacă sensul global al unui text prin inserarea de propoziţii;
5. să găsească sinonime, antonime în context;
6. să utilizeze corect perifraza în context;
7. să sesizeze atitudinea, umorul / ironia şi tonul vorbitorului.
II. Producerea mesajelor scrise (Text mediu: 200-250 cuvinte)
Elevul poate:
1. să utilizeze corect structurile gramaticale şi lexicul aferent temelor din Programa MEC pt clasa a
10-a, Limba 1;
2. să redacteze o naraţiune scurtă;
3. să prezinte simplu experienţe reale;
să redacteze scurte texte originale (final / început de povestire, etc.)
TEME
- Domeniul personal
􀂃 Relaţii interumane / interpersonale
􀂃 Viaţa personala (alimentaţie, sănătate, activităţi de timp liber)
􀂃 Universul adolescenţei (cultura, sport)
- Domeniul public
􀂃 Aspecte din viaţa contemporană (sociale, tehnice, ecologice)
􀂃 Mass-media
- Domeniul ocupational
􀂃 Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional
􀂃 Activităţi din viaţa cotidiană
EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE
ÎN PARTENERIAT M.E.C.T.S. ŞI SUB EGIDA ACADEMIEI ROMÂNE
© Copyright Fundaţia de Evaluare în Educaţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
Substantivul
Idiomuri corelate cu temele recomandate
Verbul
modalităţi de exprimare a prezentului, trecutului şi viitorului (+ timpurile verbale aferente);
modalitatea: verbe modale;
mijloace de exprimare a modalităţii;
infinitivul, participiul, gerunziu.
Fraza condiţională
fraza condiţională de tip 0, 1, 2, 3;
fraze condiţionale mixte
Prepoziţii
STRUCTURA TESTULUI
I. (CLOZE -) Fill the gaps in the text below with ONE suitable word.
II. (WORD-FORMATION ) Read the text below and use the word given in capitals on the right to form
words that fit in the gaps. The words in capitals are given in the order you need to use them.
III.(CLOZE)Put the verbs in brackets in the right tense.
IV. (REPHRASING) Complete the second sentence in each of the pairs below so that the meaning stays
the same and so that you include the word given. Do not change the word given.
V. (ERROR CORECTION)
The following text contains a number of ….mistakes. Identify and correct them.
VI. (PARAGRAPH-WRITING) Write a 200-250-word paragraph in which you DESCRIBE a
place/person/setting etc.
CLASA a XI-a [9th year of study]
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
Competenţe specifice Forme de prezentare a conţinuturilor
TC CD
1.1 Identificarea ideilor
principale din texte audiate/
citite referitoare la probleme de
actualitate
1.2 Identificarea, prin citire
rapidă, de informaţii / detalii
specifice dintr-un text mai lung,
în vederea rezolvării unei sarcini
de lucru
1.3 Corelarea, în mod coerent,
a mai multor informaţii din
diverse părţi ale unui text/ din
texte diferite, pentru a rezolva o
sarcină de lucru
1.4 Identificarea, în mesaje
Tipuri şi surse de mesaje orale:
Texte de lungime variabilă, care conţin şi
elemente de vocabular nefamiliare:
􀂃 mesaje, formale şi informale, emise de cei
din jur;
􀂃 înregistrări audio-video pe teme de interes
􀂃 convorbiri telefonice, inclusiv mesaje
telefonice.
Tipuri de mesaje scrise: Texte de lungime
variabilă, în diverse registre, de dificultate
medie:
􀂃 texte autentice de informare generală,
pagini Internet
􀂃 articole de presă: ştiri, texte publicitare
􀂃 texte funcţionale cu conţinut operaţional:
formulare, corespondenţă, prospecte;
- *texte literare
autentice neadaptate
- *adaptări
audio/video ale
textelor literare
(fragmente de filme
artistice şi
documentare)
Sintaxa
Diateza pasivă
Diateza activă
Discurs direct, discurs indirect
EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE
ÎN PARTENERIAT M.E.C.T.S. ŞI SUB EGIDA ACADEMIEI ROMÂNE
© Copyright Fundaţia de Evaluare în Educaţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139
orale şi texte scrise diverse, a
unor puncte de vedere şi opinii
exprimate, pentru a le compara
cu punctul de vedere personal
*1.5 Identificarea elementelor
structurale ale textului literar
(vocea auctorială, naraţiune la
pers. I şi a III-a, personaj), a
simbolurilor, metaforelor, a
altor mijloace de expresie
artistică
Informaţii obţinute:
􀂃 idei principale;
􀂃 informaţii factuale, detalii specifice;
􀂃 opinii, puncte de vedere.
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
Competenţe specifice Forme de prezentare a conţinuturilor
TC CD
2.1 Oferirea şi solicitarea, oral / în
scris, de informaţii şi instrucţiuni
clare şi precise pentru îndeplinirea
unei sarcini de lucru
2.2 Prezentarea, oral / în scris,
de filme, cărţi, evenimente,
experienţe, cu exprimarea
sentimentelor/ reacţiilor
personale în legătură cu acestea
2.3 Prezentarea, oral / în scris,
de descrieri clare şi detaliate pe
subiecte legate de domenii de
interes propriu şi de domeniul de
specializare
2.4 Completarea de formulare şi
redactarea de texte funcţionale, cu
respectarea convenţiilor specifice
*2.5 Redactarea de eseuri de
opinie, eficiente/convingătoare
Tipuri de informaţii:
Schimburi de informaţii, oral / în scris, privind:
􀂃 informaţii factuale, inclusiv date personale;
􀂃 instrucţiuni, explicaţii, sfaturi,
aranjamente sociale;
􀂃 desfăşurarea unor evenimente;
􀂃 activităţi în situaţii de viaţă cotidiene.
Descrieri de persoane, locuri, procese,
activităţi, situaţii.
Prezentare orală / scrisă, expunere,
povestire.
Contexte: contexte sociale comune, situaţii
specifice în familie, comunitate, domeniul de
specializare.
Tipuri de texte funcţionale:
􀂃 formulare cu utilizare curentă;
􀂃 scrisoare, chestionar, proces verbal,
C.V.
Convenţii şi limbaj în comunicare:
􀂃 pentru exprimarea raporturilor în cadrul
comunicării;
􀂃 formule standard de comunicare orală şi
în scris, formule de politeţe.
- *eseuri
3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă
Competenţe specifice Forme de prezentare a conţinuturilor
TC CD
3.1 Solicitarea adecvată, oral / în
scris, a ideilor, opiniilor, părerilor
interlocutorului şi răspunsuri /
comentarii adecvate la acestea
3.2 Verificarea înţelegerii şi
solicitarea / oferirea de reformulări
/ clarificări / explicaţii, atunci când
informaţia nu este clar înţeleasă
Tipuri de interacţiuni:
􀂃 conversaţii, schimburi de opinii, interviuri;
􀂃 dezbateri, discuţii;
􀂃 scrisori, schimburi de mesaje.
Moduri de interacţiune:
􀂃 faţă în faţă, în perechi / în grup mic;
􀂃 la distanţă (la telefon, prin scrisori,
schimburi de mesaje)
- *structuri
argumentative
EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE
ÎN PARTENERIAT M.E.C.T.S. ŞI SUB EGIDA ACADEMIEI ROMÂNE
© Copyright Fundaţia de Evaluare în Educaţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139
3.3 Susţinerea unui punct de
vedere în cadrul unei discuţii
orale/ al unui schimb de mesaje
scrise, pe teme de interes
3.4 Avansarea, oral sau în scris,
a unor ipoteze şi formularea de
răspunsuri adecvate la ipotezele
emise de ceilalţi
*3.5 Susţinerea cu argumente şi
contra-argumente relevante a
unui punct de vedere în cadrul
unei discuţii/dezbateri/schimb de
mesaje scrise, pe teme
culturale/literare
Contexte:
􀂃 situaţii sociale informale, situaţii
familiare, situaţii conflictuale;
􀂃 întâlniri şi contacte profesionale informale;
Schimburi de opinii:
􀂃 argumente pro şi contra în susţinerea
unor idei / opinii personale;
􀂃 preferinţe, ipoteze, predicţii.
Convenţii şi limbaj:
􀂃 formule de iniţiere, întreţinere şi încheiere a
unei conversaţii, limbaj nonverbal;
􀂃 întreruperea politicoasă în conversaţie;
􀂃 vocabular adecvat contextului personal şi
social;
􀂃 vocabular specific domeniului de
specializare.
4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
Competenţe specifice Forme de prezentare a conţinuturilor
TC CD
4.1 Traducerea din limba engleză
în limba maternă/din limba maternă
în limba engleză, oral şi/sau în
scris, a unor texte / mesaje de
dificultate medie, din domenii de
interes (în scris, cu ajutorul
dicţionarului)
4.2 Redarea (oral şi / sau în
scris) cu cuvinte proprii a
spuselor altor persoane
*4.3 Raportarea mesajului literar
la experienţa personală
􀂃 Texte de informare generală.
􀂃 Texte din domeniul de specializare.
􀂃 Tehnici de utilizare a dicţionarului.
􀂃 Dialoguri înregistrate / interpretate.
- *texte literare
autentice de
dimensiuni reduse/
medii.
CONŢINUTURI RECOMANDATE (pentru toate specializările)
NOTE:
1. Pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor şi a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programă, se
recomandă să fie utilizate conţinuturile din listele de mai jos
2. La alegerea temelor şi textelor pe care se va lucra se va avea în vedere corelarea lor cu profilul şi
domeniul de specializare al fiecărei clase.
TEME
Se recomandă ca activităţile de învăţare, în clasele a XI-a şi a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, să
fie proiectate şi realizate în contextul următoarelor teme:
- Domeniul personal
􀂃 Viaţa personală (educaţie, stil de viaţă, comportament social, strategii de studiu, opţiuni pentru
carieră, hobby-uri);
􀂃 Relaţii interpersonale / inter-umane / profesionale, viaţa de echipă;
􀂃 Universul adolescenţei (cultura, sport, timp liber).
EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE
ÎN PARTENERIAT M.E.C.T.S. ŞI SUB EGIDA ACADEMIEI ROMÂNE
© Copyright Fundaţia de Evaluare în Educaţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139
- Domeniul public
􀂃 Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, ştiinţifice, tehnice, ecologice, strategii de
utilizare a resurselor);
􀂃 Tinerii şi viaţa comunitară;
􀂃 Democraţie, civism şi drepturile omului;
􀂃 Mass-media.
- Domeniul ocupational
􀂃 Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional;
􀂃 Aspecte teoretice şi practice ale specialităţii;
􀂃 Locuri de muncă, echipamente, activităţi, operaţiuni, comportament profesional, deontologie
profesională;
􀂃 Produse şi servicii, calitatea serviciilor / produselor.
- Domeniul educational
􀂃 Descoperiri ştiinţifice şi tehnice;
􀂃 Viaţa culturală şi lumea artelor;
􀂃 Patrimoniul socio-cultural european;
􀂃 Repere culturale ale spaţiului lingvistic respectiv – trecut şi prezent.
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII:
Se va avea în vedere achiziţionarea şi exersarea cu precădere a acelor funcţii comunicative ale limbii
(acte de vorbire) din lista de mai jos care sunt specifice domeniului de specializare. Funcţiile comunicative ale
limbii (actele de vorbire) vor fi exersate oral şi în scris, atât în registrul formal, cât şi în registrul informal,
în contexte relevante pentru viaţa socială şi pentru domeniul profesional de specializare.
Pe parcursul claselor a XI-a şi a XII-a liceu teoretic şi vocaţional se vor achiziţiona şi utiliza, în
funcţie de necesităţi, următoarele funcţii comunicative ale limbii (acte de vorbire):
- A solicita şi a oferi informaţii legate de completarea unui formular
- A solicita şi a oferi informaţii despre produse şi servicii (inclusiv despre costuri, preţuri, etc.)
- A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale
- A formula comparaţii între caracteristici ale unor persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi,
evenimente, procese
- A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune
- A solicita şi acorda / refuza permisiunea de face ceva
- A utiliza formule adecvate contextual de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei conversaţii (inclusiv telefonice)
- A întrerupe în mod politicos
- A solicita şi a da instrucţiuni
- A solicita şi a da sfaturi
- A solicita şi a formula propuneri, sugestii
- A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul
- A corecta / încuraja / avertiza pe cineva
- A convinge, a determina cursul unei acţiuni
- A exprima acordul / dezacordul cu un curs de acţiune
- A caracteriza persoane, fapte, acţiuni
- A compara stări, acţiuni şi fapte prezente cu cele trecute
- A formula concluzii
- A exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva
- A exprima diverse grade de certitudine/ incertitudine
- A exprima condiţii
- A exprima cauze şi consecinţe
- A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe
- A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, îndoială, îngrijorare, temere
- A exprima o hotărâre sau o promisiune
EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE
ÎN PARTENERIAT M.E.C.T.S. ŞI SUB EGIDA ACADEMIEI ROMÂNE
© Copyright Fundaţia de Evaluare în Educaţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139
- A exprima opinii / puncte de vedere personale
- A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale
- A solicita opinii / puncte de vedere personale
- A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de vedere
- A exprima şi a motiva acordul / dezacordul faţă de opiniile altora
- A contrazice opiniile altora
- A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj
- A cere şi a da detalii şi explicaţii
- A solicita repetarea şi reformularea
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII:
Categoriile gramaticale enumerate la acest capitol aparţin metalimbajului de specialitate. Terminologia
elementelor de construcţie a comunicării nu va face obiectul unei învăţări explicite. În cadrul activităţii didactice
nu se va apela la conceptualizarea unităţilor lingvistice utilizate în situaţiile de comunicare. Structurile
gramaticale de mai mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor funcţii comunicative, nu vor fi tratate
izolat şi analitic, ci vor fi abordate global. Elementele de gramatică se vor doza progresiv, conform dificultăţii lor
şi nevoilor de comunicare, fără a se urmări epuizarea tuturor realizărilor lingvistice ale categoriilor gramaticale
enumerate. Vor fi avute în vedere cu precădere acele structuri lingvistice care sunt specifice discursului
specializat, în funcţie de domeniul de specializare.
Pe parcursul cls. a XI-a şi a XII-a liceu teoretic şi vocaţional se recomandă ca la Limba modernă
1 şi la Limba modernă 2 să se opereze cu următoarele elemente de construcţie a comunicării:
Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de număr, substantive colective
Adjectivul: comparaţia intensivă, structuri care utilizează comparativul
Articolul: articolul zero, omiterea articolului, cazuri speciale de utilizare a articolului
Numeralul: numerale ordinale, numerale fracţionare, numerale multiplicative
Verbul: timpuri verbale perfecte; diateza pasivă directă şi indirectă; verbe modale; construcţii cu infinitivul
şi cu participiul, funcţii sintactice ale participiul trecut
Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi aproximare; grade de comparaţie
Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie, de mişcare; conjuncţii; locuţiuni
Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională; corespondenţa timpurilor; vorbirea directă / indirectă


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu